|

Reštaurovanie na banskoštiavnickej Kalvárii v roku 2023

Reštaurovanie v komplexe barokovej Kalvárie na vrchu Scharffenberg pokračovalo aj v roku 2023. Reštaurátorské práce sa sústredili už len na interiér Stredného kostola, konkrétne na postupné prinavrátenie pôvodnej barokovej fresky od majstra rakúskeho pôvodu Antona Schmidta. Na Hornom kostole pribudla na priečelí ďalšia socha v komplexe reprezentatívneho predstupeného vstupného portálu.

V predchádzajúcich niekoľkých etapách boli fresky v Strednom kostole (pozostáva z kruhovej kaplnky a priestoru schodiska – Svätých schodov) postupne čistené od premalieb z 19. storočia a zo sedemdesiatych rokov 20. storočia, čo prinieslo aj nové nálezy. Pod novšou maľbou vzkrieseného Krista v podhľade schodiska bola odkrytá maľba z obdobia baroka s náznakom výjavu Nanebovzatia Panny Márie s anjelmi okolo. Výjav Nanebovzatia napokon aj ikonograficky nadväzuje na pôvodný zámer tvorcu Kalvárie P. Františka Pergera, SJ, ktorý v kruhovej kaplnke venuje oltárny výjav takisto Nanebovzatiu Panny Márie.

V etape reštaurovania, počas roku 2023, sa reštaurátori sústredili najviac na dokompletizovanie retušovania (doplnenia chýbajúcich výjavov) v soklovej časti popri drevených stupňov svätých schodov. Keďže tie boli práve v minulých reštaurátorských etapách (roku 2022) kompletne obnovené a preosadené v interiéri, boli tak nevyhnutne poškodené aj omietkové vrstvy v miestach osadenia.

Schodisko v Svätých schodoch s nadväzujúcimi freskami na zvislých stenách vytvárajú ilúzia mramorového schodiska a tvoria spolu s freskou stien a stropov jeden vizuálny celok.

Ďalším obohatením ikonografického obsahu Banskoštiavnickej kalvárie roku 2023 bolo inštalovanie kamennej sochy v nadživotnej veľkosti na priečelí Horného kostola – súsošie Abraháma s Izákom. Vzácne už len torzo originálu súsošia Abraháma, obetujúceho syna Izáka bolo po reštaurovaní inštalované v rámci expozície v Návštevníckom centre pod Kalváriou. Repliky oboch veľkorozmerových sôch – Mojžiš s Desatoro Božích prikázaní a Abrahám s Izákom boli inštalované na svoje pôvodné miesto – do stĺpovej architektúry predsadeného portálu na Hornom kostole.

Reštaurovanie fresiek v kaplnke Sväté schody realizuje Mgr. Art. Ján Hromada, ArtD.; reštaurovanie Svätých schodov Mgr. Art. Ján Fečo, s technickou pomocou  pána Ladislava Krištofa a reštaurovanie a vyhotovenie replík kamenných sôch na priečelí Horného kostola realizoval Mgr. Art. Ján Fečo.

V roku 2023 k reštaurovaniu fresiek prispelo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom grantovej schémy Obnovme si svoj dom.

Katarína Terao Vošková