Vznik kalvárskeho fondu

Občianske združenie Kalvársky fond vzniklo z iniciatívy miestnych organizácií – Spolku Banskej Štiavnice ´91, Nadácie Baden-Powella a Slovenského Banského múzea za účasti vlastníkov Kalvárskeho komplexu – Rímskokatolíckej cirkvi, mesta Banská Štiavnica a Štátnych lesov SR . Združenie bolo zaregistrované dňa 17. 1. 2008. Svojim vznikom a poslaním tak nadviazal na činnosť rovnomenného spolku, ktorý sa staral o údržbu celého komplexu od dokončenia Kalvárie v roku 1751 až po jeho rozpustenie komunistickým režimom v roku 1951.

Ciele a poslanie

Poslaním Kalvárskeho fondu je celková obnova Banskoštiavnickej kalvárie so snahou interpretovať umenie vysokej umeleckej kvality z obdobia 18. storočia a tiež zabezpečiť budúce využitie komplexu Kalvárie. Keďže sa v súčasnosti nedá predpokladať jej niekdajšie masívne religiózne využitie, popri zachovaní duchovného rozmeru je zámerom vytvárať podmienky aj pre rekreačné a náučno-vzdelávacie využitie areálu.

Projektový tím

Projekt záchrany a obnovy Banskoštiavnickej kalvárie je mimoriadne náročný na finančné zabezpečenie, logistiku pri obnove ako aj manažmentu ďalšej ochrany a prezentácie pamiatky. Od začiatku až do súčasnosti za realizáciou projektu stoja ľudia, ktorí majú bohaté skúsenosti s projektmi podobnej náročnosti:

Mgr. Martin Macharik – predseda Kalvárskeho fondu

Bol 7 rokov riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu (projekty spolu za 150 mil. Sk), koordinátor Fondu Solidarity EÚ pre pomoc Vysokým Tatrám v sume 220 mil. Sk (Úrad vlády SR), realizácia obnovy renesančného meštianskeho domu v Banskej Štiavnici, líder najväčšej mobilizácie dobrovoľníkov v histórii SR (záplavy v ČR, kalamita v Tatrách).
V projekte má na starosti celkovú koordináciu projektu, fundraising, sledovanie čerpania získaných zdrojov, zapájanie verejnosti a dobrovoľníkov a PR projektu a stavebný dohľad.

Ing. arch. Katarína Vošková – podpredsedkyňa Kalvárskeho fondu

 

Pracovala 9 rokov ako riaditeľka Pamiatkového úradu v Banskej Štiavnici, v súčasnosti pôsobí ako vedeckovýskumná pracovníčka na Fakulte architektúry STU.

Bola hlavnou iniciátorkou zápisu Banskoštiavnickej kalvárie na zoznam „100 najohrozenejších pamiatok sveta“,  zostavovaného každé dva roky americkou nadáciou World Monuments Fund z USA a je spracovateľkou projektu pre získanie finančného daru od tohto fondu na reštaurovanie ohrozených fresiek Kalvárie.
V projekte zabezpečuje spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, koordináciu a dohľad nad výskumnými a projektovými architektonickými riešeniami a celkovou pamiatkovou obnovou.

Ing. Juraj Bačík  – projektový asistent

Absolvent Fakulty ekológie a environmentalistiky. V minulosti pracoval na viacerých manažérskych pozíciách. Od roku 2010 svoje skúsenosti zúročuje pri administratívnom zabezpečení projektov a koordinácii dobrovoľníkov z rôznych krajín, ktorý sa rozhodli pomôcť obnove.

Mgr. Peter Sopko – prevádzkový asistent

Absolvent Fakulty prírodných vied, katedry environmentálneho manažmentu. Dlhoročný dobrovoľník venujúci sa výchove a neformálnemu vzdelávaniu v Slovenskom skautingu. V súčasnosti zabezpečuje chod viacerých zariadení vrátane údržby a prevádzky Banskoštiavnickej kalvárie, najmä koordináciou práce dobrovoľníkov.

Mgr. Ing. František Belohorec

Abslovent Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene a Fakulty práva Janka Jesenského v Sládkovičove. V Kalvárskom fonde pacuje od roku 2014.  Zabezpečuje najmä rôzne administratívne činnosti, manažment menších projektov a taktiež pomoc pri pravidelnej údržbe areálu kalvárie.