Reštaurovanie na Kalvárii roku 2022

Zdá sa to neuveriteľné, ale už štrnásty rok sa darí krok za krokom opravovať barokový skvost medzi sakrálnymi stavbami u nás – Banskoštiavnickú kalváriu. Účelom tohto článku nie je vyratúvať všetko, čo sa dosiaľ zreštaurovalo a porovnávať so stavom, keď sa celá iniciatíva zrodila. Sme v štádiu, keď je čas pomýšľať na ďalšie opravy a na údržbu celého areálu, na opravu fasád napríklad Dolného kostola či niektorých kaplniek, ktoré sme opravovali medzi prvými. Napriek tomu nie je dopĺňanie pôvodného barokového umenia na Kalvárii ukončené.

Roku 2022 sa reštaurátorské práce sústredili v interiéri Stredného kostola. Stredný kostol tvoria dva nadväzujúce objekty: Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie a Sväté schody. Keďže už štyri sezóny prebieha v interiéri odhaľovanie pôvodných barokových fresiek, ktorých autorom je slávny barokový maliar Anton Schmidt, je naším záujmom skompletizovať interiér Svätých schodov aj nadväzujúcej kaplnky s kruhovým pôdorysom. V minuloročnej sezóne sa reštaurátorské práce dostali do záverečnej etapy. Očistenie fresiek od premalieb z 19. storočia či zo sedemdesiatych rokov 20. storočia prinieslo nové objavy. Pod evidentne novšou maľbou vzkrieseného Krista reštaurátori odhalili pôvodnú barokovú maľbu s veľkou pravdepodobnosťou výjavu Nanebovzatia Panny Márie v obkrúžení asistujúcim zborom anjelov. Tento výjav je ikonograficky v súlade s ikonografiou hlavného oltára v kaplnke, a tým sa nám postupne odhaľuje pôvodný zámer tvorcu Kalvárie P. Františka Pergera, SJ. Na bočných stenách svätých schodov sú už dočistené a doretušované (odborne domaľované) výjavy v medailónikoch (oválnych obrazoch) s motívmi Krížovej cesty. Medzi nimi sa vďaka očisteniu zvýraznili prekrásne rastlinné motívy lúčnych kvetín (čerpané z pôvodnej flóry Scharffenberského kopca), umiestených buď vo vázach, alebo v mušliach.

Súčasťou projektu obnovy bolo aj reštaurovanie dubových schodiskových stupňov, ktoré vypĺňajú celú šírku priestoru Svätých schodov. Pri prácach sa však zistilo, že pôvodné barokové stupne sú zhnité a staticky už neudržateľné. Preto sa museli demontovať a odborne ošetriť reštaurovať aj ich povrchovú úpravu. Dovtedy zaprášené schodisko po výskume odhalilo svoju pôvodnú podobu: celé malo nádych tmavočerveného mramoru s bielym žilkovaním. S nadväzujúcimi freskami na zvislých stenách ilúzia mramorového schodiska tvorila jeden vizuálny celok. Zaujímavým zistením bola aj pôvodná podoba relikviárov svätcov, situovaných v strede stupňov. Ukázalo sa, že pôvodný koncept relikviárov bol oveľa jednoduchší a uložený len v jednotlivých schodiskových stupňoch (34 schodov), vytváral stredovú líniu, ktorá siahala až ku kruhovej kaplnke.

Najvýraznejším obohatením obsahu Banskoštiavnickej kalvárie roku 2022 bolo reštaurovanie kamenných sôch v nadživotnej veľkosti na priečelí Horného kostola. Už roku 2018 bola reštaurovaná jeho architektonická časť, no sochy starozákonných prorokov AbrahámaMojžiša na oltárnych piedestáloch doteraz chýbali. Išlo o náročný projekt – o reštaurovanie polámaných a veľmi zvetraných pôvodných kamenných sôch a o vytvorenie repliky kópie sochy Mojžiša. Vzácny originál sochy po reštaurovaní a  doplnení do pôvodnej podoby (s krížom a hadom) si môže verejnosť pozrieť v plnej kráse v Návštevníckom centre Kalvárskeho fondu pod Kalváriou, replika sochy zdobí edikulový portál Horného kostola. Kamenné súsošie Abraháma (obetujúceho syna Izáka) bolo citeľne zvetrané a rekonštrukcia jeho pôvodnej podoby si vyžiada viac práce aj času. Pôvodné barokové kamenné torzo súsošia bolo v prvej fáze náležite konzervované, aby sa kamenná hmota ďalej nerozpadávala a aby bolo možné na základe historickej dokumentácie dopĺňať pôvodný ucelený tvar.  Socha Abraháma (na ľavej strane vstupu) a Mojžiša s Desatorom Božích prikázaní (na pravej strane vstupu) dopĺňajú novozákonnú ikonografiu interiérových výjavov. Ide totiž o starozákonný predobraz Kristovej vykupiteľskej smrti na kríži (vyjadrené na hlavnom oltári ukrižovanými) a zmŕtvychvstania, vyjadreného freskou na kupole v interiéri Horného kostola. Veríme, že v tomto roku sa podarí doplniť a vrátiť na jej miesto aj sochu Abraháma a dopovedať tak ikonografický odkaz, ktorý páter Perger Hornému kostolu vpečatil v podobe kvalitných barokových diel.

Reštaurovanie fresiek: Mgr. Art. Ján Hromada, ArtD.; reštaurovanie Svätých schodov: Mgr. Art. Ján Fečo v spolupráci s Ladislavom Krištofom, reštaurovanie kamenných sôch: Mgr. Art. Ján Fečo.

Sme vďační, že aj v roku 2022 k reštaurovaniu prispelo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom grantovej schémy Obnovme si svoj dom.