Adopcia sôch

Od založenia Kalvárskeho fondu sa podarilo obnoviť väčšinu objektov na Kalvárii. Vlastné práce na obnove objektov sa začali od Dolného kostola a pokračovali postupným reštaurovaním jednotlivých kaplniek až k Hornému kostolu.

Zámerom Kalvárskeho fondu je nielen fyzicky obnoviť kaplnky a kostoly komplexu, ale aj vrátiť im pôvodnú výtvarnú podobu jedinečnej barokovej scenérie, ktorú vytvárali drevené a kamenné plastiky v životnej veľkosti s výjavmi z Nového aj Starého zákona.

Množstvo týchto vzácnych sôch a plastík bolo poškodených vandalmi, zubom času alebo boli bezohľadne ukradnuté. Liturgická funkcia a krása kalvárie je teda stále v mnohých objektoch ochudobnená.

Pokladali sme teda za nevyhnutné zostaviť katalóg pôvodnej sochárskej výzdoby Kalvárie a po jeho dokončení sme zistili, že z celkového množstva sôch a pôvodných výtvarných prvkov chýba 60 sôch a 18 výtvarných prvkov (reliéfov, obeliskov a pod.)Z tohto celkového počtu je deväť sôch zachovaných, ale musia sa vyrobiť ich kópie, a ďalších osem prvkov sochárskej interiérovej či exteriérovej výbavy kostolov je natoľko zničených, že budú reštaurované a prezentované na mieste. Reštaurovanie všetkých zachovaných prvkov a vyhotovenie kópií všetkých chýbajúcich sôch bolo spolu vyčíslené na 653 700 eur!

Na základe tohto zistenia si vám dovoľujeme predstaviť Adopčný katalóg chýbajúcich sôch z Banskoštiavnickej kalvárie, v ktorom ponúkame kultúrne cítiacej a tiež kresťanskej verejnosti Slovenska možnosť symbolicky si adoptovať jednotlivé sochy alebo výtvarné prvky alebo vyhotovenie umeleckých replík, tým, že prispejete na ich reštaurovanie. Obnovené sochy a prvky budú navždy zdobiť interiér kaplniek a kostolov, čím Kalvária získa svoju pôvodnú výtvarnú podobu a liturgický význam.

Za Vašu veľkorysosť, príspevky k obnove pôvodného vybavenia kostolov Vám vyslovujeme vopred vďaku!

Ako adoptovať

So záujemcami o adpociu výtvarnej a sochárskej výbavy Kalvárie uzavrie Kalvársky fond zmluvu o adopcii a dohodne podrobné podmienky vzájomného plnenia zmluvy.

V prípade záujmu o adopciu a komplexné informácie nás prosím kontaktujte!