Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Rekonštrukcia  

24 máj

Reštaurovanie oltára Božského srdca Ježišovho v kaplnke č. 4 Dolného kostola

Reštaurovanie oltára Božského srdca Ježišovho v kaplnke č. 4 Dolného kostola

V kaplnke sa zachovalo torzo pôvodného barokového oltára Božského srdca. Z oltára boli ukradnuté sochy anjelov a plastika ležiaceho Krista v hrobe. Nosná časť oltára sa zachovala, ale bola vo veľmi zlom stave – napadnutá červotočom, mnohé časti boli polámané, nájdené v r. 2008 rozhádzané na podlahe kostola.   Realizácia: 2009 – 2010 Reštaurátor: Mgr. art. Ján Fečo Cena reštaurovania: […]

Čítať...

17 máj

Rekonštrukcia striech na Dolnom kostole a oprava všetkých poškodených striech

Rekonštrukcia striech na Dolnom kostole a oprava všetkých poškodených striech

Pultové strechy na Dolnom kostole – medzi tromi vežami boli už dožité a poškodené. Krovy pultových striech boli poškodené a vyžadovali remeselnú – tesársku opravu, resp. výmenu. V súlade s barokovým konceptom obnovy kostolov a kaplniek Kalvárie sa rekonštruovali strechy do pôvodného stavu (zisteného pamiatkovým výskumom), kedy na čelnej fasáde vynikala baroková atika (v tomto prípade kamenná rímsa vo vrchole), […]

Čítať...

17 máj

Úprava terénu bývalej záhrady za Dolným kostolom – realizácia prírodného javiska pre liturgické účely

Úprava terénu bývalej záhrady za Dolným kostolom – realizácia prírodného javiska pre liturgické účely

Záhrada za Dolným kostolom bola dlhodobo zanedbaná a terén na nej bol poznačený neprirodzeným nánosom zarastenej sutiny, ktorá vytvárala terénny zlom. Miesto za Dolným kostolom sa v posledných rokoch stalo miestom konania púte. Terén záhrady bol upravený do plynulého sklonu. Kamenný oporný múr bol nadstavaný a ukončený drevenou šindľovou strieškou. Múr bol povrchovo upravený  vápennou omietkou. V záhrade […]

Čítať...

17 máj

Rehabilitácia lipovej aleje a celková rekonštrukcia rozsahu zelene

Rehabilitácia lipovej aleje a celková rekonštrukcia rozsahu zelene

Zdravotný stav líp v aleji je v zlom stave. Bolo nevyhnutné po výskumných dendrologických prácach realizovať ozdravenie líp – orezanie suchých konárov a vypílenie chorých jedincov. V budúcnosti sa bude alej rekonštruovať po častiach, tak aby sa zachovala dnešná atmosféra starých stromov a zároveň sa postupne vymenili všetky jedince. Postupne sa celý areále čistí od náletovej zelene a od stromov,  […]

Čítať...

16 máj

Reštaurovanie fresiek v kaplnke č. 6 – Bolestného srdca Panny Márie

Reštaurovanie fresiek v kaplnke č. 6 – Bolestného srdca Panny Márie

V kaplnke č. 6 boli začaté reštaurátorské práce na záchrane barokových fresiek v roku 2008. Barokové fresky boli ohrozené zavlhaním múrov a následným opadávaním fresiek. Bolo nevyhnutné realizovať urgentné reštaurátorské zásahy a celkovú pamiatkovú obnovu priestoru kaplnky – drenáže pod dlažbou v interiéri, opravu mreží a vstupných dverí, opravu kamenných točitých schodov do veže a pod.   Realizácia: 2008 – 2010 Reštaurátorka: […]

Čítať...

13 máj

Reštaurovanie barokových fresiek v kaplnke č. 4 – Božského srdca Ježišovho

Reštaurovanie barokových fresiek v kaplnke č. 4 – Božského srdca Ježišovho

V kaplnke č. 4 boli začaté reštaurátorské práce na záchrane barokových fresiek ešte v roku 2005. Barokové fresky boli ohrozené zavĺhaním múrov. Vplyvom vlhkosti vzácne fresky opadávali. Omietky mali trhliny a na mnohých miestach boli originálnym freskám škodlivé cementové plomby. Pred reštaurovaním a počas neho bolo nevyhnutné realizovať urgentné reštaurátorské zásahy – fixovanie odlúpujúcich sa originálov, odstránenie cementových plomb a fixovanie […]

Čítať...

12 máj

Úprava dvora za Dolným kostolom, kanalizácia a realizácia vodovodu

Úprava dvora za Dolným kostolom, kanalizácia a realizácia vodovodu

Dvor za Dolným kostolom bol zdevastovaný a dochádzalo k zatekaniu jeho múrov s interiérovými barokovými freskami. Bolo nevyhnutné realizovať systém drenáží, podbetónovanie základov centrálnej kaplnky zo zadnej strany a predláždenie dvora kamennou dlažbou. Súčasťou projektu bola oprava kamenného oporného múra za kostolom, rekonštrukcia kamenných schodov z dvora na záhradu a rekonštrukcia sociálnych zariadení v opornom múre za Dolným kostolom. Realizácia: 2009 – […]

Čítať...

12 máj

Reštaurovanie fasád Dolného kostola

Reštaurovanie fasád Dolného kostola

Fasáda mala značne poškodené omietky, hlavne v soklovej časti a bola zvetraná. Reštaurátorský výskum preukázal, že pôvodná baroková omietka je zachovaná len v minimálnych fragmentoch a že cementové zloženie fasádnej omietky spôsobuje vlhnutie vzácnych barokových fresiek v interiéroch kostola. Preto sa počas roka 2009 začalo s celoplošným odstraňovaním cementovej omietky.  Reštaurátorská obnova sleduje barokovú podobu kostola so zvýraznením jej architektonického […]

Čítať...

12 máj

Reštaurovanie kaplnky č. 14 – Ježiš nesie kríž

Reštaurovanie kaplnky č. 14 – Ježiš nesie kríž

Kaplnka je zasadená do svahu a preto mala staticky narušenú zadnú stenu. Počas reštaurátorského výskumu bola čiastočne odhalená od mladších cementových omietok. Stav kamenného muriva, kamenných článkov, ríms a ich pôvodného tvaroslovia bol vážne narušený, časť zadnej steny úplne chýbala. Pamiatková obnova kaplnky spočíva v troch častiach: 1./ Stavebná – úprava terénu a odvedenie vody od kaplnky, elektrifikácia […]

Čítať...

12 máj

Reštaurovanie kaplnky č. 15 – Ježiša pribíjajú na kríž

Reštaurovanie kaplnky č. 15 – Ježiša pribíjajú na kríž

Kaplnka bola celoplošne odhalená od mladších cementových omietok počas reštaurátorského výskumu, ktorým sa zisťoval stav kamenného muriva, kamenných článkov, ríms a ich pôvodného tvaroslovia. Hlavné priečelie kaplnky vrátane kamenných ríms a volút bolo práve na tejto kaplnke najlepšie zachované a preto sa stala vzorovou pri reštaurovaní ďalších kaplniek, na ktorých sa rímsy, alebo bočné kamenné pilóny s volutami […]

Čítať...