Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Rok 2015 na Kalvárii, poďakovanie darcom

16 dec
Rok 2015 na Kalvárii, poďakovanie darcom

Rok 2015 bol ôsmim rokom rekonštrukčných prác na Kalvárii. Bol to rok, kedy návštevnosť Kalvárie opäť rástla až na 45 tis. návštevníkov.

V roku 2015 pokračovala obnova „Žalára“ – kaplnky Ecce Homo a ukončila sa obnova ďalších 2 kaplniek.

Vďaka významnej podpore 25.000 € z programu Obnovme si svoj dom z MKSR a spolufinancovaním z Nadácie VÚB, sme pokračovali v reštaurovaní veľkej fresky v Hornom kostole. Práce realizuje autorský kolektív pod vedením Mgr. Art. Jána Hromadu.

Do ľavej niky v interiéri kaplnky Poslednej večere v Dolnom kostole sa podarilo doplniť kópiu odcudzenej sochy sv. Heleny. Tu patrí vďaka reštaurátorom z Oblastného reštaurátorského ateliéru PÚ SR a taktiež podpore 15.000 € z programu Obnovme si svoj dom z MKSR.

V rámci zámeru postupného dopĺňania reštaurátorských reliéfov do kaplniek,  sme konzervovali a vytvorili 3 rekonštrukčné kópie reliéfov z kaplniek: Pieta, Ježiš sa lúči so svojou Matkou a Ježiš pred Kajfášom. Projekt podporila samostatným mimoriadnym projektom Nadácia VÚB vo výške 52.000€.

V roku 2015 sme pokračovali v elektroinštalácii areálu. Boli pripojené ďalšie 2 kaplnky. Elektroinštalácia je väčšinou spojená s náročnými výkopovými prácami v skalnatom teréne. Hlavným partnerom financovania elektrifikácie Kalvárie je Stredoslovenská energetika.

Pokračovali sme aj v rekultivácii terénu v celom areáli Kalvárie. Veľká časť rekultivácie bola pokrytá dobrovoľníkmi. Dobrovoľnícky sa zabezpečuje aj veľká časť bežnej údržby.

Začiatkom mája, na sviatok nájdenia sv. Kríža sv. Helenou podarila zorganizovať kedysi pravidelná omša za hojnej účasti veriacich – prvýkrát bola táto tradícia obnovená v roku 2012 a tak sa zdá, že túto tradíciu už udržíme.

Počas celého leta a mimo sezóny cez víkendy bola pre návštevníkov otvorená expozícia o Kalvárii v Dolnom kostole. Chod expozície bol možný vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa o kalváriu starajú počas ročnému projektu z programu EÚ Mládež v akcii.

Vzhľadom na stále sa zvyšujúcu  návštevnosť sa ukázala potreba zväčšovať infraštruktúrnu podporu pre návštevníkov Kalvárie. V roku 2015 sa podarilo sa splniť prvú časť plánu vybudovania profesionálneho návštevníckeho centra vrátane parkoviska. Zakúpili sme areál bývalých mestských lesov a prebehli prípravné stavebné a projekčné práce. Prefinancovanie rekonštrukcie tohto objektu a jeho uvedenie do prevádzky bude veľkou výzvou roka 2016.

Za rok 2015 by sme radi aj v mene Rímskokatolíckej cirkvi radi poďakovali všetkým, kto sa na Kalvárii s rekonštrukciou podieľali. Vďaka ich pomoci a nezanedbateľnej pravidelnej podpore Ministerstva kultúry SR, každoročnej podpore Nadácie VÚB vo výške 100.000 €, Stredoslovenskej energetike vo výške 30.000 € a ďalších podporovateľov veríme, že aj v roku 2016 budeme môcť posunúť práce ďalej.