Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Bilancia obnovy banskoštiavnickej Kalvárie za rok 2017 v skratke

03 jan
Bilancia obnovy banskoštiavnickej Kalvárie za  rok 2017 v skratke

Kaplnka Ecce homo

Zahájenie tohtoročnej stavebnej sezóny bolo spojené s so slávnostným otvorením kaplnky Ecce homo a žalára (v osi pod Horným kostolom) v júni 2017. Na jej reštaurovaní sa podieľalo viacero reštaurátorov aj remeselníkov. Vyžadovala si náročné reštaurovanie kamenných prvkov a kamennej balustrády, reštaurovanie omietok so záchranou aspoň fragmentov z pôvodnej fresky v interiéri na poschodí, remeselnej obnovy strechy a opravy krovu, mreže, dlažby, dverí, schodíkov a množstva detailov.

Fresky v Hornom kostole

Počas celej sezóny sme pokračovali v  reštaurovaní fresiek v interiéri Horného kostola. Zodpovedný reštaurátor Ján Hromada si na konzultáciu k maliarskemu umeniu Antona Schmidta, ktorý medzi 1744 a 1751 fresky vytvoril, prizýval externých odborníkov na barokové umenie na Slovensku, a to Martina Čiča a  špecialista na umenia A. Schmidta Jozefa Medveckého. Proces reštaurovania fresky je zdĺhavý a trvá už niekoľko letných sezón. Freska bola zatečená, na mnohých miestach vyplombovaná tvrdou cementovou maltou, ktorú reštaurátori museli odstrániť a potom murivo pod ňou vysušovať… Až potom mohli barokovú fresku s bohatým výjavom Vzkrieseného Krista postupne odhaľovať. Tá bola v 70. rokoch 20.storočia výrazne premaľovaná tvrdšou maliarskou technikou a práve túto vrstvu postupne reštaurátori odstraňovali, aby sa v plnej kráse ukázalo pôvodné barokové dielo.

Portál ako oltár na Hornom kostole

Azda najvýraznejším počinom na Kalvárii v tomto roku bola reštaurátorská rekonštrukcia architektúry kamenného portálu pred vstupom do Horného kostola. Pôvodne ho barokoví majstri vytesali z kameňa na spôsob barokového oltára so stĺpmi, oblúkovými prekladmi a s množstvom detailov – kartuša s nápisom, vázy, anjeli s kartušami a pod. Výpravný a rozmerovo impozantný vstup do Horného kostola vážne poškodili streľby počas 2. svetovej vojny. Odvtedy až do tohto roku sme z portálu videli iba polovičné torzo. Vďaka kvalitnej historickej fotografii a nemenej vďaka šikovnosti reštaurátorov, bolo možné portál dotvoriť v jeho plnej pôvodnej barokovej architektúre. Zodpovedný reštaurátor Ján Fečo spolu so svojim, žiaľ, dnes už nebohým, kolegom Andrejom Baníkom strávili na fasáde Horného kostola celé leto a jeseň. Práca bola nesmierne náročná, vyžadovala si prípravu v ateliéri aj na mieste. Najmä montáž masívnej kartuše s nemeckým nápisom bola zvlášť dramatická, ale napokon úspešná. Dnes, po vyše 70tich rokoch, vidíme portál opäť vo svojej pôvodnej barokovej podobe.

Sochy lotrov

Keďže sa systematicky pripravujeme na otvorenie a sprístupnenie Horného kostola v roku 2018, začali sme už aj s reštaurovaním trojice zachovaných barokových sôch ukrižovaných na Golgote. Podarilo sa zreštaurovať dve z nich, sochy lotrov, ukrižovaných spolu s Ježišom. Sochy, z pôvodne oveľa bohatšieho oltárneho výjavu na Golgote, boli zatiaľ deponované v priestoroch Starého zámku v rámci výstavy „Kalvária v azyle“. V ďalšom roku pripravujeme reštaurovanie sochy Ukrižovaného Krista.

 

Pražské Jezuliatko

Do niky v interiéri Dolného kostola bola pred septembrovou kalvárskou púťou osadená replika sošky Pražského Jezuliatka a reštaurovaný jeho pôvodný drevený podstavec. Zdá sa, že ide azda o nepodstatný detail. Ikonografia výzdoby v Dolnom kostole (a vo všetkých troch kostoloch) sa pôvodne prelínala medzi freskami a sochárskymi dielami. Po zmiznutí pôvodnej barokovej sošky Pražského Jezuliatka z niky v  kaplnke Poslednej večere v Dolnom kostole zostala Najsvätejšia Trojica namaľovaná nad nikou už len s dvomi božskými osobami (Boh Otec a Duch svätý). Tretiu božskú osobu – Boha Syna – tvorila práve chýbajúca soška Ježiška v brokátovom rúšku… Rekonštrukcie sošky podľa archívnej fotodokumentácie a reštaurovania dreveného podstavca sa úspešne zhostili Oblastné reštaurátorské ateliéry Pamiatkového úradu v Bratislave, pod vedením Zuzany Tahyovej.

Kaplnka č. 10

Tesne pred dokončením je aj reštaurátorská obnova ďalšej kaplnky v rade pašiových výjavov Ježiš pred Kajfášom. Po odstránení cementových omietok reštaurátor Ján Fečo domodeloval kamenné architektonické články (voluty, kamenná kartuša so znakom donátora, kamenné pilastre, rímsy, a pod.), čo bolo nevyhnutné pre prinavrátenie jej pôvodnej barokovej podoby. Cementové tvrdé omietky totiž spôsobili, že mäkký tufový kamenný materiál stĺpov, ríms a ostatných detailov na kaplnke bol z veľkej časti rozpadnutý, rozdrolený, s len ťažko čitateľnou profiláciou. Na jar 2018 sa kaplnka s výjavom Ježiš pred Kajfášom určite už zaradí k ostatným kompletne zreštaurovaným – s obnovenou strechou, farebným náterom a so všetkými bohatými detailami.

Chodníky, zábradlia, lipová aleja a ostatné

Počas rokov 2016 a 2017 sme zabezpečovali úpravu chodníkov so schodíkmi v areáli. V uplynulom roku sme pozornosť venovali úseku kaplnky Ecce homo. Okrem chodníkov tam bolo rekonštruované drevené zábradlie a pokračovalo sa v úprave skalnatého terénu okolo kaplniek č. 18 a 19, kde sa zároveň myslelo na odvodnenie kamennými priečnymi žľabmi. Profesionálne bola zabezpečená aj sanácia lipovej aleje v areáli Kalvárie. Veľa prác udržiavacieho charakteru sa urobilo vďaka brigádam, či „team buildingovým“ akciám firiem – čistenie areálu od sutiny, vynášanie šindľov ku kaplnkám, prenášanie lešenia na potrebné miesta, odvoz sutiny, kosenie areálu, čistenie od náletov, vypratanie interiéru Božieho hrobu a pod.

Práce na obnove komplexu kostolov a kaplniek banskoštiavnickej Kalvárie sme mohli realizovať vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB banky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, súkromným donorom, nadšeným brigádnikom a dobrovoľníkom v rámci programu „ERASMUS +“.

Katarína Vošková