Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Adopcia sĂ´ch

Za 7 rokov existencie Kalvárskeho fondu sa podarilo obnoviť zhruba polovicu objektov na Kalvárii. Vlastné práce na obnove objektov sa začali od Dolného kostola a pokračujú postupným reštaurovaním jednotlivých kaplniek až k Hornému kostolu.

Zámerom Kalvárskeho fondu je nielen fyzicky obnoviť kaplnky a kostoly komplexu, ale aj vrátiť im pôvodnú výtvarnú podobu jedinečnej barokovej scenérie, ktorú vytvárali drevené a kamenné plastiky v životnej veľkosti s výjavmi z Nového aj Starého zákona.

Množstvo týchto vzácnych sôch a plastík bolo poškodených vandalmi, zubom času alebo boli bezohľadne ukradnuté, čo bráni zámeru zabezpečiť, že Kalvária bude plniť svoju základnú, teda liturgickú funkciu.

Pokladali sme teda za nevyhnutné zostaviť katalóg pôvodnej sochárskej výzdoby Kalvárie a po jeho dokončení sme zistili, že z celkového množstva sôch a pôvodných výtvarných prvkov chýba 60 sôch a 18 výtvarných prvkov (reliéfov, obeliskov a pod.). Z tohto celkového počtu je deväť sôch zachovaných, ale musia sa vyrobiť ich kópie, a ďalších osem prvkov sochárskej interiérovej či exteriérovej výbavy kostolov je natoľko zničených, že budú reštaurované a prezentované na mieste. Reštaurovanie všetkých zachovaných prvkov a vyhotovenie kópií všetkých chýbajúcich sôch bolo spolu vyčíslené na 653 700 eur!

Na základe tohto zistenia si vám dovoľujeme predstaviť Adopčný katalóg chýbajúcich sôch z Banskoštiavnickej kalvárie, v ktorom ponúkame kultúrne cítiacej a tiež kresťanskej verejnosti Slovenska možnosť symbolicky si adoptovať jednotlivé sochy alebo výtvarné prvky alebo vyhotovenie umeleckých replík, tým, že prispejete na ich reštaurovanie. Obnovené sochy a prvky budú navždy zdobiť interiér kaplniek a kostolov, čím Kalvária získa svoju pôvodnú výtvarnú podobu a liturgický význam.

Za Vašu veľkorysosť, príspevky k obnove pôvodného vybavenia kostolov Vám vyslovujeme vopred vďaku!

 

Ako adoptovaĹĄ

So záujemcami o adpociu výtvarnej a sochárskej výbavy Kalvárie uzavrie Kalvársky fond zmluvu o adopcii a dohodne podrobné podmienky vzájomného plnenia zmluvy.

V prípade záujmu o adopciu a komplexné informácie nás prosím kontaktujte!

Zoznam jednotlivých sôch a prvkov na adopciu

socha sv. Petra – kamenná plastika na fasáde DolnĂ©ho kostola
socha sv. Pavla – kamenná plastika na fasáde DolnĂ©ho kostola
hlaviÄŤky anjelikov – fasáda DolnĂ©ho kostola
4 hlaviÄŤky anjelikov – kaplnka BoĹľskĂ© srdce JeĹľišovo
socha mĹ•tveho JeĹľiša – kaplnka BoĹľskĂ© srdce JeĹľišovo
2 sochy adorujĂşcich anjelov – kaplnka BoĹľskĂ© srdce JeĹľišovo
4 sochy hlavnĂ©ho oltára – kaplnka Posledná veÄŤera
boÄŤnĂ˝ oltár PraĹľskĂ© Jezuliatko – DolnĂ˝ kostol
boÄŤnĂ˝ oltár Nájdenia sv. KrĂ­Ĺľa – DolnĂ˝ kostol
sĂşsošie Piety – kaplnka BolestnĂ©ho srdca Panny Márie
socha leĹľiacej Márie MagdalĂ©ny – kaplnka BolestnĂ©ho srdca Panny Márie
adorujĂşci anjeli – kaplnka BolestnĂ©ho srdca Panny Márie
kamennĂ© obelisky – SvätĂ© schody
Oltár a svätostánok – kaplnka Najsvätejšej Trojice – SvätĂ© schody
socha Piláta – Ecce Homo a Ĺľalár
socha Krista I – Ecce Homo a Ĺľalár
socha 1. vojaka – Ecce Homo a Ĺľalár
socha Krista II – Ecce Homo a Ĺľalár
socha 2. vojaka – Ecce Homo a Ĺľalár
PosmievaÄŤ I – Ecce Homo a Ĺľalár
PosmievaÄŤ II – Ecce Homo a Ĺľalár
KÄľaÄŤiaci posmievaÄŤ – Ecce Homo a Ĺľalár
PosmievaÄŤ s reĹĄazou – Ecce Homo a Ĺľalár
Portál na fasáde Horného kostola
3 sochy pod krĂ­Ĺľom – HornĂ˝ kostol
kĂłpie sĂ´ch ukriĹľovanĂ˝ch a krĂ­Ĺľov – HornĂ˝ kostol
Oltár a duše v oÄŤistci – HornĂ˝ kostol
reliĂ©fy s vĂ˝javmi Márie MagdalĂ©ny a sv. Petra – HornĂ˝ kostol
sochy anjelov – Boží hrob
3 Ĺľeny – Boží hrob
oltárne prvky – Boží hrob
socha JeĹľiša v hrobe – Boží hrob